Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Särskilt tillstånd av Datainspektionen

Bild: AdobeStock

 

Personuppgifter får också föras över till ett land utanför EU/EES om tillsynsmyndigheten har lämnat tillstånd till överföringen. Ett sådant tillstånd kan ges om överföringen grundar sig på avtalsklausuler mellan den som för över uppgifterna och den som tar emot dem eller, om det gäller överföring mellan myndigheter, bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller verkställbara och faktiska rättigheter för den registrerade.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om tillstånd på grund av avtalsklausuler ska den begära ett yttrande från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med.