Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Kvalitet 

 

Kulturens kvalitetspelare 

All verksamhet som sker i samverkan med Kulturens förväntas bygga på fem beståndsdelar, dessa är i korthet: 

  1. Verksamheten ska genomföras utifrån grundläggande demokratiska värderingar och det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar
  2. Lärandet ska vara frivilligt och ske tillsammans. Det är individerna själva och gruppen som bestämmer hur lärandet ska gå till
  3. Alla ledare ska ha tillräckliga kunskaper inom ämnet och som ledare för att kunna leda gruppen
  4. Verksamheten ska vara demokratisk uppbyggd med respekt för mänskliga rättigheter. Föreningen ska arbeta med att vara öppen för alla, särskilt inom mångfald och integration
  5. Det finns ett synsätt på kulturutbyten, oväntade möten och samarbeten som något värdefullt.

Om du vill läsa kvalitetspelarna i sin helhet så hittar du dem här

 

Internkontroll

En del i studieförbundens uppdrag är att se till att det statsbidrag som betalas ut för folkbildningsverksamhet verkligen används rätt och att all verksamhet uppfyller statens avsikt med stödet. Detta är studieförbundens kvalitetsarbete och sker inom samtliga studieförbund. 

När det talas om kvalitet inom Kulturens menas det med andra ord olika sätt att undersöka om statsbidraget används till ett gemensamt lärande, att verksamheten är demokratisk och att deltagandet är frivilligt. Men kvalitetsarbetet består också av att ledare, samarbetsföreningar, förtroendevalda och personal utbildas runt folkbildningens regler och etik. 

 

En del i Kulturens kvalitetsarbete är en årlig internkontroll av verksamheten. Detta sker genom stickprov där 5% av studieförbundets folkbildningsverksamhet kontrolleras. Kontrollen genomförs i samtliga regioner och alla former av verksamhet. 

Internkontrollen undersöker bland annat: 

  • om cirkelrapporteringen ser verklighetstrogen eller mekanisk ut
  • ifall deltagarna i en cirkel eller annan folkbildningsverksamhet vet om att den har skett i samverkan med Kulturens
  • om det verkligen skett ett gemensamt lärande
  • om statsstödet använts till genomförandekostnader.