Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Organisation och arbetssätt

 

Mindre administration och mer verksamhetsmedel

När Kulturens blev ett studieförbund 2010 så fanns det redan från starten ett mål att fördela så mycket pengar som möjligt till genomförande av verksamhet, vilket i praktiken innebar en begränsad administration. 

Samtidigt fanns det andra krav på organisationens uppbyggnad och verksamhet från Folkbildningsrådet, bland annat kravet på en förbundsstyrelse och regionala avdelningar. Detta utmynnade i att Kulturens i dagsläget består av sex regioner och ett förbundsgemensamt kansli.

Än idag har Kulturens en begränsad administration. Där övriga studieförbund erbjuder personal och lokaler som viktiga mervärden, har Kulturens istället en strävan om att så mycket som möjligt studieförbundets tillgängliga resurser ska användas till genomförande av folkbildningsverksamhet.

Det finns flera anledningar till detta, men de mest framträdande är:

  • Fördelningen mellan statsbidrag och administration var en nyckelfråga för de rikskulturorganisationer som startade Kulturens. De upplevde det som mycket svårt att bedriva folkbildning inom kulturlivet när så stor del av statsstödet till dåvarande studieförbund gick till personal utan specifika kunskaper om de olika konstformerna eller till lokaler som inte var anpassade för kulturverksamhet 
  • Föreningslivet är till sin natur en plats för ett omfattande gemensamt lärande, men erbjuder också en viktig skolning i demokrati som Kulturens värnar om och vill utveckla
  • I många fall finns det redan anpassade verksamhetslokaler och konstnärlig kunskap inom de svenska rikskulturorganisationerna

 

Resurseffektivt och smart

Redan från starten undersökte Kulturens alternativa lösningar och kontaktytor för att hitta sätt att arbeta över kommunala eller regionala gränser och kunna jobba för hela landet. Än idag sker en stor del av Kulturens kommunikation digitalt eller över telefon och vi är aldrig längre bort än ett samtal eller mejl om du har en fråga eller behöver hjälp runt din studiecirkel eller förening. 

Samtidigt går det inte att ersätta det personliga mötet ansikte till ansikte, av den anledningen har Kulturens viss personal och regionernas förtroendevalda utspridda över landet för kunna erbjuda en närvaro och kontakt med all den verksamhet som bedrivs i samråd med Kulturens studieförbund. Över Sverige representeras Kulturens av: 

  • genreutvecklare som har kontakt med och kan hjälpa eller verksamhetsutveckla samverkansföreningar,
  • coacher inom Kulturens egna musikverksamhet Evelyn,
  • länsbaserade ambassadörer,
  • regionala styrelser med förtroendevalda rotade i det regionala kulturlivet. 

Kulturens hjälper också till att utveckla förbundets medlemsorganisationer. Samarbetet sker i huvudsak som utbildningsträffar, vilket möjliggör att medlemsorganisationernas medlemmar kan träffa varandra och samtidigt också Kulturens personal.  

 

Påverka Kulturens

Kulturens är organiserad i föreningsform med rikskulturorganisationer som medlemmar. Studieförbundet har en riksstyrelse som kallas för förbundsstyrelse och sedan en avdelningsstyrelse per avdelning inom Kulturens, i dagsläget sex stycken, som kallas för regionala styrelser. 

De regionala styrelserna äger och ansvarar över Kulturens folkbildningsverksamhet. De delar också ut regionala projektmedel till kulturföreningar kvartalsvis för att möjliggöra folkbildning. Mer information om de regionala projektmedlen hittar du här.

Förbundsstyrelsen i sin tur har ett helikopterperspektiv och leder hela Kulturens verksamhet och riktning. 

Då föreningsdemokrati är centralt inom Kulturens, har du som cirkelledare goda möjligheter att påverka studieförbundets riktning genom att bli förtroendevald. Då vände du dig till din regionala valberedning, deras kontaktinformation finns på Kulturens webbplats.

 

Förbundsgemensamt kansli 

Även om Kulturens har ett fåtal lokala kontor över landet, är merparten av studieförbundets personal och tjänster rent tekniskt förlagda till ett centralt och förbundsgemensamt kansli som ligger i Sundbyberg.

Där sitter centrala roller som förbundschef, enhetschefer, kommunikatör och Kulturens administrativa funktioner. De sistnämnda är dem som du talar med när du ringer till Kulturens.

Vid kansliet hanteras också alla närvarolistor för studiecirklar,  annan folkbildning och kulturprogram som du och andra ledare skickar in och där finns både mötesrum och kontorsplatser som förbundets medlemsorganisationer kan låna. 

 

Kulturens medlemsorganisationer

FolkYou, Föreningen Sveriges Körledare, Kontaktnätet, Kammarmusikförbundet, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Svensk Musik med Misson –SMM, Svenska Folkdansringen, Sveriges Filmförbund, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Sveriges Unga Blåsare, Ung Media och Ung Teaterscen