Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Samhällets mål med folkbildning

 

Bildning ett samhällsverktyg

Redan från starten var folkbildningens grundsyn att bildning är ett samhällsverktyg som kan användas för att utveckla människor och motverka sociala problem och isolering. Under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet var det många barn och vuxna som helt saknade faktiska möjligheter till utbildning och vidareutbildning, vilket gjorde folkbildning till ett betydelsefullt alternativ till det vanliga skolväsendet.

Än idag värderar folkbildningen det informella lärandet och arbetar med vuxnas lärande. Detta är också anledningen till att en deltagarna i en studiecirkel behöver vara över 13 år för att räknas som deltagare.

I 2014 års folkbildningsproposition (förslag från regeringen) "Allas kunskap Allas bildning" (2013/14:172) så markerade regeringen att folkbildningen är viktig för demokratin:

Folkbildningen har sedan sin framväxt alltid, parallellt med folkrörelserna, spelat en viktig roll för demokratin i Sverige.

På flera sätt är samhällets mål med folkbildningen detsamma idag som för hundra år sedan, att bidra till demokratin, utveckla individer och skapa gemenskap.

 

Statens fyra syften

Bild: Fabiring

Staten har fyra syften med folkbildningen:

  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet
  4. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

 

Mål för folkbildningspolitiken

Statens stöd till folkbildningen utgår från riksdagens mål för folkbildningspolitiken: 

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Med andra ord innefattar målet att: 

  • folkbildningen ska vara tillgänglig för alla
  • folkbildning sker tillsammans med andra
  • kunskap och bildning stärker människan
  • folkbildningen bidrar till individens personliga utveckling
  • folkbildningen har ett demokratiskt värde