Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Normer, diskriminering och tillgänglighet

 

Diskrimingeringsgrunderna

Läs mer om diskrimineringsgrunderna:

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

 

Checklista för tillgängliga arrangemang

Sveriges ungdomsorganisationer har satt samman en checklista gällande tillgänglighet, som du kan använda vid planeringen av ett arrangemang, ett möte eller en studiecirkel.

http://www.kulturens.se/images/downloads/checklista_tillganglighet_opt.pdf

 

Intersektionellt perspektiv 

Intersektionell är ett begrepp från samhällsvetenskapen och bygger på en grundtanke att det finns makt och maktobalanser mellan olika grupper i samhället och att dessa inte är åtskilda, utan samverkar och återskapar varandra.

Syftet med termen är att kunna synliggöra och analysera relationen mellan makt, ojämlikhet och sociala kategorier som ålder, kön, etnicitet, funktionalitet, klass och sexualitet och hur dessa samspelar för att skapa socialt konstruerade förtryck.

Dessa kategorierna går inte att titta på isolerat, utan tillsammans skapar de olika former av orättvisa behandling beroende på situation. Hur en kvinnas situation ser ut beror inte bara på hennes kön, utan påverkas också av var hon är född, vad hon har för klassbakgrund, ifall hon har en funktionsnedsättning och vad hon har för ålder. 

Se filmen här nedan för att få exempel på intersektionalitet i praktiken

 

 

Lotta Björkman: Normkritisk pedagogik

Att jobba normkritiskt innebär att du inte fokuserar på personer som är avvikande utan istället väljer att fokusera på normer och maktstrukturer som gör att just dessa personer uppfattas som avvikare och vad detta synsätt sedan får för konsekvenser.

I sitt föredrag menar Lotta att vi måste börja gilla våra misstag om vi skall bli framgångsrika i att jobba normkritiskt. Det är genom misstagen vi får syn på våra normblinda fläckar och blir kvitt en del av våra fördomar.

(Filmen är på svenska med svensk text.)

http://www.ur.se/Produkter/171554-UR-Samtiden-Musikliv-i-balans-Normkritisk-pedagogik