Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Pedagogisk plattform

 

Ledaren formar gruppen och gruppen formar ledaren

Din självbild är en sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den beskriver alla delar av din personlighet och sättet du förhåller dig till din omvärld.

Du formas av din omgivning genom dess förväntningar och respons, på samma sätt som du är en del av andras upplevelse av sig själva.  Detta kallas för spegling och kan förenklat beskrivas som att du förändrar ditt beteende till en spegelbild av hur andra ser på dig.

Människor speglar sig hela tiden i varandra och det påverkar hur vi mår såväl som hur vi presterar, liksom vad vi intresserar oss för.

Det gör ditt beteende som ledare viktigt och det kan underlätta att se på alla människor som utvecklingsbara.

 

En båtresa genom en grupps olika faser

En grupp kan anses gå igenom flera olika stadier, vilka du som ledare kan förhålla dig till. Dessa är:

  1. Tillhörandefasen
  2. Kontrollfasen
  3. Öppenhetsfasen

tillhörandefasen är det viktigt att alla i gruppen får all information om det första mötet och kan närvara. Det är då gruppen formas, även om någon eller några kanske slutar redan under denna fas.

I kontrollfasen sker rollsökning och konflikt. Här är din funktion som ledare att skapa trygghet, god kommunikation och hjälpa övriga personer i gruppen att hitta sina roller. Det är vanligt i denna fas att medlemmarna i gruppen är konfrontativa eller bevakande mot varandra.

I öppenhetsfasen har gruppen nått samhörighet och individen nått sitt behov av att känna sig omtyckt. Det är först i denna fas som gruppen arbetar med full effekt mot det gemensamma målet.

Varje gång en grupp förändras börjar hela gruppen om i första fasen.

Ibland liknas detta vid en båtresa.

  • I tillhörandefasen sitter en del av gruppen i båten vid bryggan, medan andra står på bryggan och funderar på om de ska kliva ombord eller inte.
  • I rollsökningsfasen sitter allihop i båten som nu kommit ut på vattnet, fast alla ror åt olika håll och ingen vet riktigt vem som ska få bestämma.
  • I öppenhetsfasen har alla hittat sina roller ombord och ror åt samma håll. Det finns en stark känsla av samhörighet och gemensamma mål. Ledarskapet skiftar utifrån vilken kompetens som behövs i de olika situationer som uppkommer.

 

Ledarskap och lärande

Inom folkbildningen talas det ofta om reflektion och studieförbunden kännetecknas av en blandning mellan teoeri och praktik. Detta kan förklaras med Kolbs lärcirkel, en modell som menar att reflektion utifrån handling är nyckeln till ny förståele.

Förhållningssättet innebär ett sökande och ett experimenterande, där processen och den egna reflektionen har stor betydelse. Lärcirkeln ger en väl formulerad förklaring till varför kulturell och konstnärlig verksamhet är utvecklande för individen.

Som ledare är det positivt att synliggöra både grupp och individer. Såväl gruppen som dess medlemmar behöver uppmärksamhet och bekräftelse, då det skapar energi och rörelse framåt.

I ditt ledarskap behöver du förhålla dig till

  • deltagarnas personliga utveckling
  • gruppens utveckling
  • den ämnespecifika utvecklingen

Ett pedagogiskt ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för ett lärande på djupet som sker utifrån deltagarnas förutsättningar, personliga lärstil och intressen. Detta beskrivs ibland som det livslånga, livsvida och livsdjupa lärandet. En förutsättning för det livsdjupa lärandet är att det fastnar och faktiskt påverkar personen i fråga.

Folkbildningen anses vara en skola i demokrati, vilket också bör återspeglas i studiecirkeln.