Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Det första årsmötets handlingar

 

JD-Hancock

Bild: JD Hancock

 

Till det första årsmötet behöver följande handlingar finnas: 

Dagordning

Denna visar vilka punkter som kommer att diskuteras och beslutas om på mötet. Exempel på hur dagordningen kan utformas finns under rubriken ”Resurser” längre fram i kursen.

 

Stadgeförslag

Finns beskrivet tidigare i kursen, stadgan är föreningens regelverk.

 

Verksamhetsplan

Detta dokument finns till för att veta vad föreningen ska göra under det kommande året. Det finns som stöd när styrelsen ska ta beslut om vilka satsningar som måste eller bör ske och vilka som gärna får genomföras men kan skjutas på om tid och resurser inte räcker till.

 

Budget

Detta dokument visar hur pengarna ska spenderas under det senaste året, samt vilka inkomster föreningen räknar med. Budgeten måste skapas både med hänsyn till föreningens ekonomiska situation, men även med hänsyn till de projekt som finns i verksamhetsplanen.

 

Förslag till styrelse

Detta förslag ska visa vilka personer som föreslås sitta i föreningens styrelse under det kommande året. I förslaget bör det finnas en kort presentation av kandidaterna.

 

Signering dokument

Det är viktigt att dokument som styrelseprotokoll, årsberättelse, revisionsberättelse och protokollet från årsstämman är underskrivna så att någon är ansvarig för att intyga att det som står i protokollet är vad som diskuterats och beslutats och att det är underskrivet av rätt person. Vanligtvis så signeras styrelseprotokoll av sekreteraren och justeringspersoner, revisionsberättelse av revisor, årsberättelse av styrelsens ledamöter och protokollet från årsstämman av sekreterare och valda justeringspersoner. 

 

Mallar årsmöteshandlingar

De flesta organisationer erbjuder idag mallar för dessa årsmöteshandlingar och ett tips är att ta kontakt med er moderorganisation om detta eller leta efter rekommendationer på internet. Vi har också sammanställt ett antal mallar som går att använda, dem hittar du under rubriken ”Resurser”.