Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

De sju diskrimineringsgrunderna

davidd

Bild: Davidd

 

Enligt svensk lag finns det sju diskrimineringsgrunder (för en mer genomgående beskrivning av grunderna, tryck här), dessa är:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Det är enbart dessa sju grunder som det är olagligt att diskriminera emot. Om en person känner  sig kränkt eller missgynnad på andra grunder som till exempel. klass, utseende, kostval och så vidare, så är det inte diskriminering i laglig mening. Fast ur ett medmänskligt  perspektiv bör det vara en målsättning att inte kränka eller missgynna andra människor oavsett grund.

 

Reflektion

  • Tycker du att de sju diskrimineringsgrunderna är heltäckande, eller skulle du vilja lägga till eller ta bort något område?