Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Sex olika typer av diskriminering

PROtheilr---gränsen-för-diskriminering

Bild: theilr

 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen finns det sex former av diskriminering, dessa är:  

  1. Direkt diskriminering: När en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.
  2. Indirekt diskriminering: När en regel, som först verkar neutral, i verkligheten innebär att personer inom t.ex. ett visst kön eller etnisk tillhörighet missgynnas.
  3. Bristande tillgänglighet: När en person med funktionsnedsättning missgynnas av att en verksamhet inte vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder
  4. Trakasserier: Ett kränkande beteende som hör ihop med någon av diskrimineringsgrunderna.
  5. Sexuella trakasserier: Som ovan, men kopplat till oönskade handlingar av sexuell natur.
  6. Instruktioner att diskriminera: Att instruera någon att diskriminera, till exempel om en chef i en organisation ger en anställd i uppdrag att utföra en diskriminerande handling.

Läs gärna mer om diskrimineringsgrunder, regler och undantag på www.do.se.