Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Vad behöver valberedningen för att kunna göra sitt arbete

 

För att valberedningen ska kunna gör ett bra arbete och få en rättvis bild av föreningen och dess mål, så behöver den ha tillgång till följande dokument: 

  • föreningens stadgar
  • protokoll från årsstämmor 
  • verksamhetsårets styrelseprotokoll
  • revionsrapport
  • eventuell värdegrund
  • eventuell vision

 

Föreningens stadgar 

I föreningens stadgar är det beskriver vad som är föreningens syfte samt riktlinjer för valberedningens arbete.

 

Protokoll från årsstämmor

Årsmötesprotokollen berättar vilka frågor som diskuterats på årsstämman bland hela föreningens medlemmar. 

 

Verksamhetsårets styrelseprotokoll

Föreningens styrelseprotokoll beskriver vilka frågor styrelsen diskuterat under verksamhetsåret och vilka beslut som tagits. 

 

Revisorns rapport 

En revision är en oberoende granskning av föreningens verksamhet. Denna granskning sker genom att revisorn gör ett antal granskningsåtgärder enligt god revisionssed och gör ett uttalande om detta i en revisionsrapport. 

 

Värdegrund 

Föreningens värdegrund beskriver dess önskemål om organisationens gemensamma etiska grundvalar och värderingar. 

 

Föreningens vision

I föreningens vision utmålas organisationens framtidsbild och i vilken riktning den strävar.