Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Behovsinventering

 

Syftet med en behovsinventering är att ge valberedningen en gemensam grund inför arbetet med att identifiera de uppgifter och kompetenser som krävs för att driva föreningens verksamhet. 

För att förenkla arbetet med att ta reda på vilka behov som behöver tillgodoses hos föreningen, kan valberedningen använda en SWOT-analys.

En SWOT-analys är en kartläggning av organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Namnet SWOT är en akronym av engelskans Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) and Threats (hot). 

 

SWOT-analys i praktiken

 1. Öppna ett tomt dokument och skriv ner föreningens styrkor, svagheter, möjligheter och de hot som ni upplever finns
 2. Se över svaren och placera ut dem i en matris med fyra rutor, där ruta ett är styrkor, ruta två svagheter, ruta tre möjligheter och ruta fyra hot
 3. Fråga er följande
  1. Vad kan vi göra för att förbättra föreningens styrkor?
  2. Vad kan vi göra för att minimera föreningens svagheter? 
  3. Vad vi göra för att föreningen ska ta tillvara på sina möjligheter? 
  4. Vad kan vi göra för att föreningen ska förebygga eventuella hot? 
  5. Vilka frågor anser vi att föreningen bör prioritera?