Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Beslut om adekvat skyddsnivå

Bild: AdobeStock

 

Om EU-kommissionen har beslutat att ett tredje land säkerställer en lämplig skyddsnivå så är det tillåtet att föra över personuppgifter dit utan något särskilt tillstånd. Ett sådant beslut kan också gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller flera sektorer i ett tredje land.

Till skillnad från personuppgiftslagen finns det inget utrymme för den personuppgiftsansvarige att själv avgöra när det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut.

EU-kommissionen tar hänsyn till bland annat landets lagar och internationella åtaganden, möjligheterna för den registrerade att få rättslig prövning samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av vikt är också om det finns oberoende tillsynsmyndigheter som ansvarar för att säkerställa att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa de registrerade.