Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Arvoden

 

Frågan om arvoden till förtroendevalda i ideella föreningar är en vågdelare inom föreningslivet och i dagsläget saknas det en enhetlig syn.

Vissa menar att arvoden är en nödvändighet för att hitta förtroendevalda till vissa poster på grund av dess arbetsomfattning, medan andra menar att ideella föreningar är en fritidssyssla som grundar sig på att arbetet är frivilligt och obetalt. 

En nackdel med arvoden är att när de väl börjat betalas ut, så är det svårt att ta bort dem. Ersättningen tenderar också att behöva ökas över tid för att följa ett samhällets ekonomiska utveckling.

En varningssignal att beakta är när arvoden börjar utgöra merparten av föreningens kostnader, då bör föreningen ompröva sitt förhållningssätt till arvoden samt ersättningens nivåer. För att undvika att arvoden ska bli en stor kostnad, ger istället många föreningar ersättning för utlägg i föreningens tjänst eller en lägre summa för förlorad arbetstid. 

Beslut om arvode sker på årsstämman och i ideella föreningar så är det vanligtvis styrelsen som tar fram ett förslag för arvoden eftersom det anses som en strategisk fråga. 

Kulturens förhållningssätt till detta är att betala ett litet arvode till förtroendevalda i förbundets regionala styrelser, dess valberedningar och internrevisorer.