Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Ordlista

Lorenzo-De-Lucchi---fragile

Bild: Lorenzo De Lucchi

 

Ibland kan det vara svårt att veta vad som menas med olika begrepp, därför har vi sammanställt en ordlista med ord och begrepp som används i studiematerialet. 

 • Asexuell – En person som inte har någon sexlust eller som inte önskar inkludera andra i sin sexualitet. Begreppet används olika av olika personer.
 • Bisexuell – En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av människor oavsett kön.
 • Bög – Homosexuell man.
 • Cisperson – En person vars juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med snopp, ser sig själv som kille och har könet »man« registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och köns- uttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för »på samma sida«.
 • Diskriminering – Att personer eller grupper indirekt eller direkt utsätts för orättvis behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga, ålder, köns- identitet eller könsuttryck.
 • Etnisk tillhörighet – Tillhörighet till en grupp av människor som har samma kultur, talar samma språk eller kommer från samma område i världen som en själv.
 • Etnocentrism – Att man sätter den egna kulturen i centrum och anser att dess kulturella synsätt och värderingar är de enda sanna och riktiga samt att alla andra borde dela och rätta sig efter dessa.
 • Feminism – En politisk analys och rörelse som ser att kvinnor som grupp är strukturellt underordnade män som grupp i samhället. Feminister vill ändra på denna orättvisa struktur. Eftersom det finns flera olika sorters feminism väljer man ibland att tala om feminismer i plural.
 • Flata – Homosexuell kvinna.
 • Funktionsnorm – Enligt funktionsnormen förväntas människor inte ha någon funktionsnedsättning och samhället organiseras i regel utifrån den normen. Att följa eller passera inom normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.
 • Funktionshinder – De problem som uppkommer när en person med någon form av funktionsnedsättning vistas i en miljö som inte är tillgänglig. Ett exempel kan vara när en person som sitter i rullstol inte kommer in i ett hus för att det bara finns trappor. Funktionshinder är något som finns i omgivningen: en person är inte funktionshindrad.
 • Funktionsnedsättning – En varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig nedsättning av en persons funktionsförmåga som beror på skada eller sjukdom.
 • Genus – Ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi gör kön i samhället. Det handlar till exempel om hur vi hela tiden skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang. Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är därigenom någonting som ständigt förändras.
 • Hatbrott – Brott som motiveras av hat mot vissa grupper av människor på grund av hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsuttryck eller annan liknande omständighet. Det är motivet hos gärningspersonen eller -personerna som avgör om ett brott rubriceras som hatbrott.
 • Hbtq – Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. I många sammanhang talar man om hbt-personer, men det blir allt vanligare att man inkluderar queers i paraplygreppet.
 • Heterosexuell – En kvinna som har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på en man, eller en man som har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på en kvinna.
 • Heteronorm – Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen tjej eller kille och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Tjejer och killar förväntas vara olika, feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhål- landen. Att följa eller passera inom normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.
 • Homofobi – En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella. Homofobin överlappar ibland transfobin.
 • Homosexuell – En person som har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på någon av samma kön.
 • Härskarteknik – Härskartekniker är olika sätt som människor avsiktligt eller omedvetet använder sig av för att trycka ner andra personer. Härskartekniker har ofta funktionen att stärka eller att bevara normer och orättvisor.
 • Identitet – En människas uppfattning om vem hon är, något som påverkas av andras uppfattning om vem hon är.
 • Intersektionalitet – Ett perspektiv som används för att titta på hur olika maktordningar är sammanflätade med varandra och hur olika identiteter skapas som resultat av till exempel religiositet, kön, sexualitet, klass och ålder. Hur de olika aspekterna hänger samman ser olika ut beroende på person, grupp och sammanhang.
 • Intergender – En person som inte vill inordna sig i den traditionella upp- delningen i enbart »kvinnor« och »män«. Någon som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Har inte att göra med hur ens kropp ser ut, utan vilket kön man känner sig som (könsidentitet).
 • Jämlikhet – Att sträva efter jämlikhet är att sträva efter alla människors lika värde och likhet inför lagen, samt lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
 • Klass – Skikt i samhället som skapas utifrån bland annat utbildningsnivå, hälsa, ekonomi och arbete. En samhällsklass är en avgränsad grupp i ett samhälle som har liknande socioekonomiska förutsättningar och/eller bakgrund.
 • Kön – Begreppet kön är en socialt konstruerad kategori som används för att dela in människor i grupperna »kvinnor« och »män«. Kön kan brytas ned i fyra olika delar: 
  • Biologiskt kön – Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromo- somer och hormonnivåer. Biologiskt kön avgörs av hur den fysiska kroppen ser ut.
  • Juridiskt kön – Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår också av en siffra i personnumret. I Sverige finns två bara juridiska kön: »man« eller »kvinna«. Alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön, baserat på ens biologiska kön.
  • Könsidentitet – En persons självupplevda kön, det vill säga det kön du känner dig som. Ingen kan bestämma detta åt någon annan, och var och en har rätt att själv avgöra vilken könsidentitet man har. 
  • Könsuttryck – Hur en person uttrycker sitt kön. Det gör du till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst samt om och hur du sminkar dig.
 • Kränkning – Uppträdande som är nedlåtande mot eller sårar en persons värdighet. Kränkningar kan vara fysiska och verbala handlingar såväl som psykosociala attityder, de kan också ta sig uttryck i texter och bilder.
 • Könskorrigering – Könskorrigering är den riktiga termen för det som ibland kallas könsbyte. För att få rätt till könskorrigerande vård i Sverige idag krävs diagnosen transsexualism som ställs av psykiater vid någon av landets mottagningar för transsexuella.
 • Lesbisk – Homosexuell kvinna
 • Likabehandling – I lagen om likabehandling förbjuds diskriminering på föl- jande grunder: kön, könstillhörighet/uttryck, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning samt någon annan orsak som gäller någons person (till exempel förmögenhet, graviditet, familjeförhållanden).
 • Monogami – Att ha sexuella- och/eller kärleksrelationer med bara en person i taget. En person som uteslutande väljer att ha monogama sexuella- och/eller kärleksrelationer kan sägas vara monoamorös.
 • Maktstrukturer – Strukturer på samhällsnivå som ger människor olika möjligheter och förutsättningar att påverka samhället och sitt eget liv. Vilka möjligheter och förutsättningar man har hänger ihop med till exempel ens klass, etniska tillhörighet, funktionsförmåga, hudfärg, sexualitet och religiositet.
 • Normal – En benämning på föreställningen om den »ideala« kroppen och det »ideala« psyket. En person som lever upp till funktionsnormen och inte har någon form av funktionsnedsättning kan kallas för normal.
 • Normer – Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situationsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.
 • Polygami – Att ha sex- och/eller kärleksrelationer med fler än en person i taget. En person som väljer att ha polygama sex- och/eller kärleksrelationer kan sägas vara polyamorös.
 • Privilegier – Privilegier är fördelar och förmåner som personer eller grupper får i olika sammanhang utifrån sociala, kulturella, ekonomiska eller andra grunder. Privilegier handlar ofta om sociala och ekonomiska fördelar som personer eller grupper får utifrån rådande normer. Privilegium kan också vara lagstadgade, exklusiva rättigheter som staten ger till vissa personer eller grupper.
 • Queer – Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan åsyfta en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera sig.
 • Rasism – En ideologi, uppfattning, värdering eller struktur som bygger på en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, utifrån hudfärg eller etnisk tillhörighet, där vissa raser tillskrivs ett högre värde, positivare egenskaper och ibland moralisk rätt att härska över andra.
 • Religiositet – En persons religiösa åskådning, tillhörighet eller trosupp- fattning. När det till exempel står att en person inte får diskrimineras på grund av sin religion eller trosuppfattning, kan man också säga att en person inte får diskrimineras utifrån religiositet.
 • Sekulär – En stat är sekulär när den inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor. En person kan också vara sekulär. Sekularisering kan vara när områden i samhället i allt mindre utsträck- ning påverkas av religion, till exempel har skolan genomgått en sekulari- sering under 1900-talet.
 • Sexism – En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn på kvinnor och femininitet, och menar att kvinnor ska vara underordnade män.
 • Sexualitet – Ett begrepp som ofta används ofta för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan att bli kära i, attraherade av eller bli kåta på. I svensk lagstiftning används begreppet »sexuell läggning«. Exempel på sexuella läggningar är hetero-, homo- och bisexualitet.
 • Stereotyp – Bilder eller föreställningar om grupper och personer, ofta i form av förenklade antaganden och idéer om vilka egenskaper, intressen och förmågor medlemmar i en viss grupp har.
 • Tillgänglighet – En förutsättning för att alla ska ha samma möjlighet att delta jämlikt i olika sammanhang oavsett funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, klass, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning. I ett tillgängligt samhälle är information, lokaler och verksamheter utformade för att inte exkludera någon.
 • Trakasserier – Att utsätta någon eller några för handlingar som till exempel mobbning, utfrysning eller förtal som kränker den personens/de personer- nas värdighet.
 • Transfobi – En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn på transpersoner eller personer vars könsuttryck avviker från normerna. Transfobin överlappar ibland homofobin.
 • Transperson – En person vars könsidentitet och eller könsuttryck inte stämmer överens med det biologiska och/eller juridiska kön den blev tilldelad vid födseln. En transperson kan till exempel vara en person som biologiskt och juridiskt är »man« men som definierar sig som någonting annat än det. Transpersoner är ett paraplybegrepp med många under- grupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. »Trans« är latin för att överskrida.
 • Transsexuell – En person som upplever sig vara av ett annat kön än det juridi- ska kön man tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra krop- pen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Trans- sexualism är en medicinsk diagnos som för vissa innebär ett övergångs- stadium tills man har korrigerat sin kropp. Andra fortsätter att definiera sig som transsexuella eller före detta transsexuella även efter korrigeringen.
 • Transvestit – En person som ibland eller alltid – helt eller delvis – iklär sig eller använder sig av ett annat köns kläder och/eller andra attribut.
 • Tvåsamhetsnorm – En norm som medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att ha eller vilja ha enbart en partner. Se monogami och heteronorm.
 • Vithetsnorm – En norm som medför att det ses som positivt, eftersträvans- värt och normalt att vara vit. Att samhället präglas av en vithetsnorm innebär att personer som är vita har sociala, ekonomiska och politiska privilegier. Vithet är ett ord som kan användas för att peka på att vita människor också har en hudfärg och en etnicitet, eftersom hudfärg och etnicitet annars är ord och samtalsämnen som betydligt oftare dyker upp när det talas om personer som är mörkhyade. Vithet är inte en egentlig hudfärg (hudfärgen är ju närmare gulrosa), utan en maktposition.